Zheng Jian He

Journey to the West

3.5
Chapter 112 27th September 2021
Chapter 111.5 12th September 2021

Feng Shen Ji

4.4
Chapter 182 26th October 2020
Chapter 181 26th October 2020